Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP”) sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi predajcom, ktorým je Virtual Studio spol. s r.o. so sídlom Pod kanálom 38, 038 61, Lipovec, IČO: 46943994 (ďalej len “predávajúci”), ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na webovom sídle https://eshop.mojandroid.sk/ na strane jednej a kupujúcimi, ktorí sú spotrebitelia (ďalej len “kupujúci”) na strane druhej. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú a týkajú ochrany spotrebiteľa.

Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci pre účely predzmluvného alebo zmluvného vzťahu predávajúcemu poskytne sa spravujú Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a pre tento účel a pre plnenie povinností predávajúcemu určené, tento publikuje pre kupujúceho poučenie v rozsahu, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 k týmto Všeobecný obchodným podmienkam.

Čl. I

Vymedzenie niektorých pojmov a vzťahov

Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie: objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodnými podmienkami (VOP) sa rozumie: zmluvná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnutá v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito VOP platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito VOP má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je na ne dostatočne dopredu upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP zoznámil, a že s nimi súhlasí.

Čl. II

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má možnosť vrátenia zakúpeného tovaru, teda má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. Vrátenie peňazí bude uskutočnené bankovým prevodom alebo inou formou, ktorú si spotrebiteľ zvolí, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť nepoškodený, a to na vlastné náklady. V prípade, že bude vrátený tovar poškodený, môže predávajúci uplatniť svoje právo na náhradu škody voči kupujúcemu. Pri elektronickej forme licencie na prístup k autorským právam bude tento prístup kupujúcemu po odstúpení od zmluvy znefunkčnený.

Čl. III

Vybavenie objednávky, dodacia lehota a doprava

Po odoslaní objednávky príde na e-mailovú adresu kupujúceho jej potvrdenie. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, ktorého si kupujúci zvolí, obvykle do jedného mesiaca od záväzného potvrdenia objednávky a uhradenia kúpnej ceny a zvolenej ceny za dopravu, ak si kupujúci nevybral spolu s dopravou aj dobierku. Ak ide o prístupové práva, budú zaslané priamo na e-mailovú adresu určenú kupujúcim. O všetkých nákladoch, ktoré s objednávkou súvisia, bude kupujúci oboznámený ešte pred tým, ako objednávku potvrdí.

Všetky ceny sú uvedené ako konečné. Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad.

Čl. IV

Reklamovanie tovaru

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak je balík s objednaným tovarom evidentne poškodený už pri odovzdaní pracovníkom pošty, či prepravnou spoločnosťou (kuriér), kupujúci je oprávnený zásielku neprevziať a je povinný predávajúceho informovať o tejto skutočnosti telefonicky alebo e-mailom. Ak kupujúci zistí poškodenie objednaného tovaru až po rozbalení zásielky, je povinný o tejto škode bezodkladne po rozbalení zásielky informovať e-mailom, poštou alebo telefonicky predávajúceho.

Ak kupujúci žiada dodanie chýbajúcej časti tovaru, stačí túto požiadavku oznámiť telefonicky, e-mailom alebo písomne predávajúcemu a chýbajúci doplnok bude kupujúcemu zdarma obratom zaslaný.

Pri podaných reklamáciách kupujúci uvádza najmä číslo faktúry a stručný popis chyby.

Čl. V

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona NR SR č. 391/2015 Z. z. subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Kontaktné údaje predávajúceho (kontaktné údaje aj pre uplatnenie reklamácie, podnetu, sťažnosti alebo iného podania):

e-mailom: eshop@mojandroid.sk

telefonicky: ……..

písomne poštou na adrese: Redakcia MôjAndroid.sk, Na Riviére 2, 841 04 Bratislava 4

Tieto VOP platia od 21.11.2019

Prílohy:

  1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
  3. Poučenie pre kupujúceho spojené s GDPR